Cebuano (Philippines)

San Miguel Arkanghel tabangi Kami sa pang-gubatan panalipidi kami batok sa mga panlimbong ug pagsulay sa yawa mapa-ubsanon kaming nagahangyo kanimo o Principe sa mga kasundaluhan sa Langit nga pina-agi sa gahom sa Dios imong ibanlod sa impierno si satanas uban sa iyang dautang mga espiritu nga libot-libot sa kalibutan aron pagpukan sa among mga kalag. Amen.

Leave a Comment