Kirundi – Igisabisho (in Africa)

Mikaheli mweranda mumalayika mukuru tuvune mu ntambara duhagarikire ya shetani mbi yoye kudutsinda Imana n’iyiganze, nico tugusavye dushimitse Na wewe nyen’inteko z’ijuru tsinda n’inganji wahawe n’Imana iyo shetani mbi n’ibindi birere bibi bizerera mu gihugu vyosha nabi abantu bitembagarize mu muriro utazima. Amen.

Leave a Comment